STOWARZYSZENIE MUSICA SACRA

 

Walne zebranie Stowarzyszenia 2009


19 stycznia odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia „Panorama Sztuki Chrześcijańskiej - Musica sacra” . Zebraniu przewodniczył Pan Andrzej Bacza. Przewodniczący zarządu Witold Dzierżawski przedstawił sprawozdanie z merytorycznej działalności Stowarzyszenia w ciągu 2008 roku, w kontekście końca kadencji zarządu, a także sprawozdanie finansowe za rok 2008 .
Tekst sprawozdania zamieszczamy poniżej. Zarząd otrzymał absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej.
W dyskusji nad sprawozdaniami, a potem analizując zamierzenia na najbliższy rok, członkowie Stowarzyszenia wyrażali troskę o przyszłości Festiwalu w kontekście ograniczenia finansowania przez gminę. List w tej sprawie do Burmistrza i Rady Miejskiej Skoczowa wystosował Prezes Stowarzyszenia. Wybrano Zarząd i Komisję rewizyjną Stowarzyszenia. Prezesem ponownie został Witold Dzierżawski, a wice-prezesami księża: Alojzy Zuber i Adam Podżorski.
Członkami zarządu zostali Ks. Andrzej Czyż, Anna Stefaniak - Bacza, Grażyna Du-rlow, Ludwik Herok i Bolesław Noga. Komisji Rewizyjnej przewodniczy ks. Jerzy Horzela, a jej członkami zostali : Beata Branc-Gorgosz i Antoni Kratki.
Na najbliższym posiedzeniu Zarząd przeanalizuje propozycje programowe tegorocznego festiwalu, oraz treść proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Mu-sica Sacra” z pracy w kadencji 2006 r. – 2008 r.
Zarząd Stowarzyszenia pracował w następującym składzie : Prezes: Witold Dzierżawski, Wiceprezesi: ks. Alojzy Zuber, ks. Adam Podżorski, członkowie – Grażyna Durlow, Janina Żagan, Anna Stefaniak-Bacza, Ludwik  Herok, Bolesław Noga.
Odbywał posiedzenia, średnio nie rzadziej niż 4 razy w roku, a ich intensywność związana była z przygotowywaniem i przeprowadzaniem festiwalu Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”, który odbywa się każdego roku w maju dla upamiętnienia papieskiej pielgrzymki z 1995 roku do Skoczowa. Od pierwszej rocznicy śmierci Jana Pawła II Stowarzyszenie organizuje w Skoczowie Dzień Papieski w każdą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Na początku minionej kadencji nasze Stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie ówczesnego Ministra Kultury tytułem „Zasłużony dla Kultury”. Wyróżnienie odebrał pierwszy Prezes Stowarzyszenia Ludwik Herok i dwaj wiceprezesi: Księża Alojzy Zuber i Andrzej Podżorski ( na zdjęciu poniżej, wśród innych wyróżnionych ).


 

Od początku organizowania festiwalu przez Stowarzyszenie Patronat obejmują Minister Kultury, Biskupi Diecezji Bielsko- Żywieckiej i Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, Marszałek Województwa Śląskiego i Burmistrz Skoczowa, nadając tym samym wysoką rangę i ocenę naszym poczynaniom.
W ubiegłym roku Festiwal przeprowadzony został z następującym programem:
1. 18 maja - Rodzinny Koncert Inauguracyjny w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej. „Parnassos” i kontratenora Marcina Ciszewskiego, oraz - Otwarcie wystawy „In-skrypcje” – obiekty z papieru czerpanego i rysunki autorstwa Małgorzaty Buczek-Śledzińskiej.
2. 19 maja - Koncert Młodzieżowy „Wybrzeża Pełne Ciszy” w wykonaniu Zespołu „Poethicon” i w wykonaniu Żeńskiego Zespołu Wokalnego „Vocalis”.
3. 20 maja – Koncert „Wieczór mistrzów” w wykonaniu Kwartetu Śląskiego.
4. 21 maja – Koncert Muzyki Kameralnej w wykonaniu wiolonczelistki Urszuli Mizi i klawesynistki Renaty Sadowskiej oraz rozstrzygnięcie i wręczenie laureatom nagród w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Mam Talent”.
5. 22 maja – Teatr Elektryczny – seanse filmowe „Wielka Cisza” – dokument w reż. P.Groninga i „Dziewiąty Dzień”; – dramat w reż.V.Schlondorffa.
6. 23 maja - Koncert Finałowy „Osiemnastowieczna Muzyka Klasztoru Jasnogór-skiego” w wykonaniu Zespołu „Musica Antiqua Polonia” i solistów: Katarzyny Wiwer – Monita, Marcina Wolaka, Wioletty Szopy-Tomczyk i Wacława Golonki.
Za doskonałe przygotowanie ubiegłorocznego festiwalu składam wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do jego przygotowania i przeprowadzenia najserdeczniejsze podziękowania, a w sposób szczególny dziękuję Paniom: Grażynie Durlow, Annie Stefaniak- Bacza i Łucji Skrond, wkładającym w te prace wiele serca i codziennego trudu, każda w swoim zakresie odpowiedzialności, tak by imprezy były na możliwie wysokim poziomie artystycznym i przy maksymalnie najmniejszym koszcie tego przedsięwzięcia.
Od trzech lat organizowany jest w październiku Dzień Papieski i tym razem w Muzeum Sarkandrowskim odbył się również Koncert Kameralny w wykonaniu Ewy Jaślar – harfa i Grażyny Durlow – recytacja poezji Jana Pawła II. W skoczowskim Teatrze Elektrycznym zorganizowany został także pokaz interesujących filmów dokumentalnych „ Brat Papieża” Stanisława Janickiego i „ Papież z Polski” Andrzeja Trzosa – Rastawieckiego.
Krótkie sprawozdanie finansowe z rocznej działalności złożę za chwilę, stanowi ono bowiem oddzielny dokument. W poprzednich latach kadencji Zarząd składał sprawozdania merytoryczne i finansowe otrzymując każdorazowo absolutorium, o którego udzielenie prosimy i w tym roku członków stowarzyszenia.
Zarząd następnej kadencji powinien wziąć pod uwagę weryfikację statutu, tak aby przy zgłaszaniu zmian w związku z wyborami nie ponosić dodatkowych kosztów. Kilka problemów trzeba bowiem rozwiązać, by stowarzyszenie mogło jeszcze skuteczniej i sprawniej realizować statutowe obowiązki.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się swoją pracą i życzliwym wsparciem do budowy tego niezwykłego pomnika, przypominającego datę 22 maja 1995 roku, kiedy Skoczów był w sercach i myślach każdego Polaka i chrześcijanina wierzącego, że jedność Kościołów Chrześcijańskich może zostać przywrócona.

Za zarząd

Przewodniczący
Witold Dzierżawski

Obecni na walnym zebraniu 19 stycznia 2009 roku członkowie Stowarzyszenia

 

Walne zebranie 2010

25 stycznia odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Musica Sacra. Zanim rozpoczęto dyskusję nad udzieleniem Zarządowi absolutorium za 2009 rok, prowadzący spotkanie Wiceprezes ks. Alojzy Zuber serdecznie przywitał nowych członków.

Walne zebranie 2011

28 lutego odbyło się walne zebranie członków naszego stowarzyszenia. Po uzyskaniu przez Zarząd absolutorium za swoją działalność statutową i finansową za 2010 długo dyskutowano o planach artystycznych na ten rok. W najbliższym czasie odbędzie się II festiwal piosenki religijnej „Nutka do Nieba”.

Walne zebranie 2012

W 2012 roku, już dwukrotnie, członkowie Stowarzyszenia Musica Sacra zbierali się na swoich walnych zebraniach. Na styczniowym udzielono absolutorium Zarządowi za 2011 rok i dyskutowano o tegorocznych planach artystycznych Panoramy.

Walne zebranie 2013

Walne zebranie 2014

Patronat medialny: